Med dagens högpresterande informationsflöde ställs stora krav på att ha en god och aktuell bild av verksamhetens IT-miljö, både ur effektivitets- och säkerhetsperspektiv. Allt fler organisationer och verksamheter har idag  en bred mängd av olika applikationer som ska stödja kärnverksamheten.

En analys har till syfte att med en objektiv blick påvisa svagheter i den befintliga IT-miljön som kunden verkar i idag, samt lyfta fram förslag på förändringar och förbättringar. Därmed minimerar man risken för oförutsedda händelser som kan resultera i kostsamma och ibland förödande konsekvenser för verksamheten.

En analys fördelas upp enligt följande steg

  • Dokumentation av befintlig it-miljö.
  • Analys av dokumentation som resulterar till förslag på förändringar som kan stärka och optimera svagheterna i miljön.
  • Genomförande planer utifrån analysen i projektform.

Kartlägg och säkerställ din IT-milö med analys

Nodia har genom åren utvecklat och färbättrat en fungerande metodik för att kartlägga och analysera IT-miljöer där vi utgår från ett antal punkter för att säkerställa en funktionell och säker IT-miljö.

Ansvarsfördelning
Hur fungerar IT-rollen inom företaget och hur ser ansvarsfördelningen ut vad gäller IT inom verksamheten?

Budget och inköp
Hur ser budget och inköpsrutinerna ut inom verksamheten?

Rättighetsstyrning
Vem ansvarar för behörighetsstyrningen och genomgång av behörigheterna för interna resurser inom verksamheten?

Säkerhet
Säkerhetsanalysen delas in i tre steg, inventering, identifiering och analys. Resultatet bör utmynna i en handlings och åtgärdsplan för att åtgärda bristern

Hårdvara
Identifiering och inventering av hårdvara, rutiner vid händelse av stöld och förlust.

Licenshantering
Hur ser licenshanteringen ut idag och hur undviks juridiska och ekonomiska problem.

Rutiner och dokumentation
Hur ser den befintliga dokumentationen ut och vad bör dokumenteras för att smidigare implementation och felsökning.